Shania -Shanju-- Kinal -- Melody -- Yupi -- Veranda -Ve-- Viny -- JKT48 Honda Booth GIIAS BSD City 22-08-2015

Shania -Shanju– Kinal — Melody — Yupi — Veranda -Ve– Viny — JKT48 Honda Booth GIIAS BSD City 22-08-2015

Shania -Shanju-- Kinal -- Melody -- Yupi -- Veranda -Ve-- Viny -- JKT48 Honda Booth GIIAS BSD City 22-08-2015
Shania -Shanju– Kinal — Melody — Yupi — Veranda -Ve– Viny — JKT48 Honda Booth GIIAS BSD City 22-08-2015