Rona Anggreani -Ayen- Cindy Yuvia -Cindvia Yupi- JKT48 Mandiri Karnaval Nusantara Jakarta 04-05-2014

Rona Anggreani -Ayen- Cindy Yuvia -Cindvia Yupi- JKT48 Mandiri Karnaval Nusantara Jakarta 04-05-2014

Rona Anggreani -Ayen- Cindy Yuvia -Cindvia Yupi- JKT48 Mandiri Karnaval Nusantara Jakarta 04-05-2014
Rona Anggreani -Ayen- Cindy Yuvia -Cindvia Yupi- JKT48 Mandiri Karnaval Nusantara Jakarta 04-05-2014

One, two, three, four, yoroshiku!