Feni Fitriyanti JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014

Feni Fitriyanti JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014 IMG_8057_fr