Cindy Yuvia -Yupi Cindvia- JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014

Cindy Yuvia -Yupi Cindvia- JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014

Cindy Yuvia -Yupi Cindvia- JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014
Cindy Yuvia -Yupi Cindvia- JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014