Beby Chaesara Anadila JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014

Beby Chaesara Anadila JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014

Beby Chaesara Anadila JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014
Beby Chaesara Anadila JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014